BAŞVURU FORMU

 

(6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ve AVRUPA BİRLİĞİ GENEL VERİ KORUMA TÜZÜĞÜ «EU GENERAL DATA PROTECTİON REGULATİON» (GDPR)  GEREĞİNCE KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN)

 

GENEL AÇIKLAMALAR 

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü «EU General Data Protection Regulation» (GDPR)’ın 17-21,22 ve 23. maddelerinde (Bundan sonra “KVK Kanunu/Mevzuatı” olarak anılacaktır), ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. 

 

Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı uyarınca; bu Kanunların uygulanmasıyla ilgili taleplerini veri sorumlusu olan Şirketimize yapılacak başvuruların aşağıdaki yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. 

 

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun doldurulup imzası alındıktan sonra çıktısı alınarak;

 

  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
  • Noter vasıtasıyla, 
  • Şirketimizin sadece ilgili konuların çözümü için oluşturduğu kvkk@angelsmarmaris.com adresine gönderilmek suretiyle,
  • Tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta ile güvenli elektronik imza, mobil imza veya kayıtlı elektronik posta adresi kullanılarak, şirketimize kayıtlı elektronik posta adresine (tugramakinajeoloji@hs01.kep.tr) adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

 

 Talebinizin değerlendirilmesi kapsamında ek bilgiye ihtiyaç duyulması halinde sizinle iletişim kurabilecektir. Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

 

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir. 

 

Başvuru Yöntemi  

Başvurunun Yapılacağı Adres 

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi 

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Burunucu Mevkii, Turgut Köyü, 48700 Marmaris/Muğla

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunları  Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

Noter vasıtasıyla tebligat

Burunucu Mevkii, Turgut Köyü, 48700 Marmaris/Muğla

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunları Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Güvenli elektronik imza, Mobil İmza ile imzalanarak ve/veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla  

tugramakinajeoloji@hs01.kep.tr

kvkk@angelsmarmaris.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunları Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK mevzuatı uyarınca, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili mevzuat hükümleri gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

  1. BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 

Ad Soyad

 

TC Kimlik Numarası:

 

Telefon Numarası:

 

E-posta:

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

Adres:

 

 

 

 

 

  1. LÜTFEN ŞİRKETİMİZ İLE OLAN İLİŞKİNİZİ BELİRTİNİZ. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

 

Müşteri

Hizmet Sağlayıcı/Tedarikçi

Çalışan

Diğer: ……………………………………………………………..

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:………………….…………………………………………………………

Konu: ……………………………………..…………………………………….……………...…………………………………………………

 

 

Eski Çalışanım 

Çalıştığım Yıllar : …………………………………………. 

Diğer: ……………………………………………………..

İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

 Tarih : ………………………………………………………………….. 

Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım 

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz 

………………………………………………………………………………

 

 

  1. LÜTFEN KVK MEVZUATI KAPSAMINDAKİ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ:

 

………………………………………………………

 

 

 

 

 

D. LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ:

  • Adresime gönderilmesini istiyorum.
  • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. 

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

  • Elden teslim almak istiyorum. 

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.) 

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) 

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi : 

İmza :

KVKK BAŞVURU FORMU